Kontrole


Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2016 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.  Termin kontroliTemat kontroli Jednostka kontrolująca
1 11.01.2016 Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na stosowanie aparatu rtg i uruchomienie pracowni. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  2 10.02.2016 Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
3 11.02.2016 Rekontrola nakazu decyzji HP 405/3/1/50/15 z 30.12.15 r. oraz zaleceń protokołu kontroli. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
430.03.2016 Kontrola realizacji umów o podwykonawstwo dla PSK1 w roku 2015 do dnia 31.03.2016 r. nr umowy: 02/2014/EO, 05/2015/EOWielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowy Fundusz Zdrowia
5 04.04.2016 Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aktach wykonawczych i innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

L.p.

Termin kontroli

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

6

20.04.2016

Kontrola problemowa w zakresie poziomu przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7

04.04.2016 do 07.07.2016

Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy, innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matka i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1384) i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie.  

 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki                        w Poznaniu

8

11.05.2016 do 22.06.2016

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34. 61-714 Poznań w zakresie projektu: RPWP.02.09.01-30-001/15 pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej” realizowanego przez WCO    

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej

9

16.05.2016

Kontrola: Szpitalnego Banku Krwi, Oddziału Ginekologii, Oddziału Chirurgii I

Regionalne Centrum Krwiodawstwa                    i Krwiolecznictwa              w Poznaniu

10

16.05.2016

Kontrola badań serologicznych w zakresie krwinki czerwonej wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa                     i Krwiolecznictwa                w Poznaniu

11
09.09.2016
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno - zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz-300GHz
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
12
25.11.2016
Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
13
07.11.2016
Kontrola kompleksowa z zakresu higieny pracy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
14
20.12.2016
Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego      
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

W roku 2017 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.
Data kontroli
Temat kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
04.01.2017
Kontrola nad prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
18.01.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
3.
23.05.2017
Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki pielęgniarskiej pielęgniarskiej pielęgniarstwa onkologicznego, w tym sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, wskaźnika zatrudnienia, organizacji pracy pielęgniarek, organizacji przygotowania i podawania leków onkologicznych oraz prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2016 r. do 23.05.2017 r.
Minister Zdrowia
4.
05.07.2017
Kontrola działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Kontrola planowana.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
06.09.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
6.
07.09.2017
Wykonanie testów sprawdzających aparatu rtg.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
7.
07.09.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan rentgenodiagnostycznych.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
07.09.2017
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

9.
05.10.2017 
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy akceleratora TrueBeam.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
10.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy akceleratora Clinac 2300 C/D Silhouette.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
11.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Somatom Definition AS firmy Siemens.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
12.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej   działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Acuity.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
13.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej.                                                                                                                                     
Wojewódzka
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Higieny Radiacyjnej
14.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.        
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
15.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.            
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
16.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych (tomografia komputerowa).          
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
17.
17.10.2017
Kontrola dokumentacji        medycznej zwiazanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno - higienicznym punktów szczepień. kontrola procedur. Kontrola sprawozdawczości dotyczącej rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych. kontrola zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
18.
26 -27
.10.2017
Wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-I.6352.3.2016 z 16.05.2016 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
19.
17,25.
10.2017
Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
Państwowa
Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
20.
05.10.2017
Kontrola w zakresie:
Oddziału Higieny Komunalnej:
Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Oddziału Higieny Pracy:
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy w kontrolowanym zakładzie. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
21.
23.10.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 12 stycznia 2016 r. nr HK1-423/02/13-1/16
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
22.
12.12.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli                           
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

W 2018 r. przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
Lp.
Data
kontroli
Przedmiot kontroli
Jednostka kontrolująca
1.24.01.2018
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 18.11.2016 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
2.   
30.01.2018
Ocena stanu ochrony radiologicznej w
jednostce związana z wydaniem zezwolenia
na uruchomienie pracowni mammograficznej oraz uruchomieniem i stosowaniem aparatu
rtg Senographe Pristina do celów medycznych 
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
3.
05.04.2018
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HP-465/3/1-12/18 z dnia 30.03.2018 r.
pkt 1, oraz decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r. pkt 5,11,13.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
4.
08.05.2018
Ocena stanu sanitarno-  technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno- sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
18.06.2018
Ocena działań w związku ze sprawowanym bieżącym i zapobiegawczym nadzorem sanitarnym nad realizacją wymogów prawnych określających wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
6.
30.05.2018
03.07.2018
Kontrola w celu wydania opinii w zakresie wydania zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Państwowa
Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
7.
05.09.2018
Kontrola sprawdzająca                  wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
06-07.09.2018
Kontrola Projektu
Ministerstwo Zdrowia
9.
08.09.2018
Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi
Ministerstwo Zdrowia
10.
16.10.2018
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie funkcjonowania oraz podłączenia występującego w budynku systemu sygnalizacji pożaru z monitoringiem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

11.
07.12.2018
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych, paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
12.
14.11.2018
Kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno - zdrowotnego i technicznego w WCO w Kaliszu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

W 2019 r. przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

Lp.
Termin kontroli
Temat kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
17.01.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 05.01.2018 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowej w CBO i stosowania akceleratora MOBETRON 1000 z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. 
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
3.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na zamierzonemu podawaniu w ZMN substancji promieniotwórczych w postaci otwartych źródeł promieniotwórczych, objętych zezwoleniem PPA ludziom w celu leczenia z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
4.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na przechowywaniu w magazynie odpadów promieniotwórczych ZMN WCO oraz Magazynie odpadów promieniotwórczych: odpadów promieniotwórczych przejściowych powstałych w pracowniach izotopowych klasy II i III uruchomionych na podstawie zezwoleń z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
5.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na pracowni klasy Z w ZIiDN w piwnicy budynku G WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Gammacell 1000 Elite zawierającego źródło promieniotwórcze  z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
6.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na przywozie na terytorium RP wyrobów medycznych, do których w procesie produkcyjnym dodano substancje promieniotwórcze pod warunkiem, że przywożone będą tylko te wyroby medyczne, na których stosowanie WCO uzyskało zgodę PPAA z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
7.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu i magazynowaniu w ZFM źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
8.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu Pracowni PET/CT w budynki ZRiDO z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
9.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu po za pracownią, w Gabinecie Zabiegowym O/RiOG, w Pracowni USG, w Pracowni RM, w Pracowni Mammotomu, w pomieszczeniach budynku A źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
10.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu poza pracownią w salach operacyjnych O/Chirurgii I i II WCO źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
11.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu w ZDiIN pracowni izotopowej klasy III w pomieszczeniu budynku A WCO, stosowaniu źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
12.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze ZR I WCO, pracowni akceleratorowej przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - akceleratora Unique produkcji Varian oraz stosowaniu z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
13.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze Zakładu Radioterapii II w WCO, pracowni RTG przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - TK z linia terapeutyczną Somatom Definition AS oraz stosowaniu ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w tej pracowni z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
14.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
15.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
16.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni RTG w ZB WCO i stosowaniu symulatora RTG Simulix-Evolution z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
17.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności związanej z uruchomieniem pracowni izotopowych klasy Z w ZB, pomieszczeniach budynku B WCO, stosowaniu urządzeń do terapii aplikatorowej typu Selectron HDR V 3 i Selectron PDR zawierających źródła promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
18.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB, stosowaniu, przechowywaniu i podawaniu ludziom w celu brachyterapii, źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
19.
14.01.2019-
21.01.2019

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB WCO, stosowania urządzenia do terapii aplikatorowej, zawierającego źródło promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
20.
26.11.2018-
18.01.2019
Kontrola kompleksowa za rok 2017 oraz kontrola doraźna w zakresie realizacji umów na usługi hostelowe dla pacjentów WCO w latach 2013 - 2018.
Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego
21.
06.02.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
22.
09.01.2019
-16.04.2019
Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji
dotyczących
ochrony danych osobowych.
Najwyższa Izba Kontroli
23.
23.04.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
24.
11.06.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów RTG do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
25.
03.07.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
26.
08.07.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie tomografu komputerowego z linią terapeutyczną do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
Sekcja  Higieny
Radiacyjnej
w Pile
27.
02.06.2019
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
28.
06.09.2019
Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno - sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażeni, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.     
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
29.
12.09.2019
Ocena zgodności wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
30.
26.09.2019
Ocena dokumentacji przekazanej przez WCO do Wlkp. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie minimalnych wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
31.
29.10.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
32.
07.11.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
33.
22.11.2019
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących potrącenia z wynagrodzenia
Państwowa Inspekcja Pracy Poznań
34.
28.11.2019
19.12.2019
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie zamkniętego użycia GMM.
Państwowa Inspekcja Pracy Poznań

W 2020 r. jednostki zewnętrzne przeprowadziły następujące kontrole:

1.
21.02.2020
Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz na uruchomianie medycznej pracowni rentgenowskiej  
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Kaliszu
2.
19.08.2020
Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości  0 Hz - 300 GHz
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2021 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:


L.p.
Data kontroli
Zakres kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
21.06.2021
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-1(2)/19 z dnia 07.10.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
24.06.2021
Ocena realizacji wymogów prawnych dotyczących ogólnych przepisów z zakresu bhp, stosowania w działalności zawodowej stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin jak również narażenia pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne i rakotwórcze.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-21832 wydanym w dniu 14.07.2020 r. polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Radioterapii WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Flexitron.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
4.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17152 wydanym w dniu 08.04.2009 r. polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Brachyterapii WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego typu Selectron HDR V 3.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
5.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17270 wydanym w dniu 25.08.2009 r. polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych oraz przechowywaniu tych źródeł w pomieszczeniu na parterze Pawilon Radioterapii WCO.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
6.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-19170 wydanym w dniu 21.11.2014 r. polegającej na uruchomieniu pracowni klasy Z w Zakładzie Immunologii i Diagnostyki nowotworów WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Gammacell 1000 Elite.
Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
7.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17137 wydanym w dniu 26.03.2009 r. polegającej na uruchomieniu Pracowni PET - izotopowej klasy II w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WCO oraz stosowaniu źródeł promieniotwórczych, zamierzonemu podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
8.
27-30.09.
2021
kontrola dot. realizacji projektu pt. Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymiUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
9.
08.08.2021- 20.10.2021
Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych Najwyższa Izba Kontroli
10.
06.07.2021
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
11.
24.08.2021
Kontrola sanitarna w celu wydania przez WPWIS opinii w zakresie warunków higieny pracy z zakładzie inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
12.
29.11.2021
Kontrola programu "Profilaktyka 40+"
WOW NFZ
13.
17-30.11.2021
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości inwestycji: "Budynek ambulatoryjny - rozbudowa w kierunku ul. Strzeleckiej". uchybienia: Brak wpisanych w dzienniku budowy danych (uprawnień) kierownika robót.  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
14.
23-24.09.2021
Kontrola projektu pt. "Realizacja Programu Profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa w makroregionie Zachodnim". Nieprawidłowości : 1. Wartość wskaźników: "odsetek uczestników projektu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry oraz "Odsetek uczestników projektu które zakwalifikowano do usunięcia znamienia - min. 8 %" nie odpowiada wartościom rzeczywistym osiągniętym przez Beneficjenta. 2. Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia na zakup sprzętu, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100%    
Ministerstwo Zdrowia Departament Kontroli i Nadzoru
15.
16-17.12.2022
Kontrola projektu "Realizacja Programu Profilaktyki nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim"
Centrum Rozwoju Administracji na zlecenie Ministerstwa Zdrowia


Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2022 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

1.
28.02.2022 - 03.06.2022
kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Brachyterapii, stosowaniu, przechowywaniu i podawaniu ludziom w celu brachyterapii, źródeł promieniotwórczych oraz przechowywaniu zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych dotyczącej ewidencji oraz szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych objętych zezwoleniem PPAA.          
Państwowa Agencja Atomistyki Departament Ochrony Radiologicznej
2.
04.05.2022 - 20.07.2022

Kontrola NIK P/22/044 "Wypełnianie przez świadczeniodawców obowiązków dotyczących ubiegania się o objęcie pacjentów leczeniem w ramach RDTL oraz rozliczaniem kosztów zakupu leków w ramach RDTL"
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu       
3.
19.07.2022
-
26.07.2022 
Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, obejmujących: wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz dokumentację tych działań zgodnie z wymogami prawnymi. Kontrola planowa w związku z prowadzoną działalnością zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
4.
26.10.2022
Ocena działań w związku ze sprawowanym nadzorem nad realizacją wymogów prawnych określających obowiązek dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. Kontrola planowana. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
6-7.06.2022
Kontrola stopnia przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych za okres od 01.01.2017 - 05.06.2022 r. 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
6.
24.06.2022
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-1(2)/19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
7.
12.10.2022
Kontrola przepisów BHP odnoszących się do odzieży roboczej i ochronnej pracowników.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
26.10.2022
Kontrola w zakresie oceny działań w związku ze sprawowanym nadzorem nad realizacją wymogów prawnych określających obowiązek dokonywania zgłoszeń do PIS wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. Kontrola planowana. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
9.  
04.11.2022
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Poznaniu
10.
17.11.2022
Kontrola badań serologicznych       
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2023 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.
Termin
kontroli
Temat przeprowadzonej kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
23.01.2023
Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu wg arkusza oceny w tym: jego otoczenia, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, higieny personelu, higieny produkcji i sprzedaży oraz kontrola realizacji systemów bezpieczeństwa żywności.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
2.
14-15.02.2023
Kontrola planowa projektu "Realizacja Programu profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa w makroregionie Zachodnim"
Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
3.
03.04.2023
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych.
Wielkopolska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
4.  
03.04.2023     
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych.           
Wielkopolska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna


5.     
30.12.2022 - 07.04.2023   
Kontrola              kompleksowa za 2021 rok.              
Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego
6.
18.04.2023 - 12.05.2023
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.  
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu 
7.
26.04.2023
i
09.05.2023 
Kontrola wykonania nakazów decyzji z dnia 7.10.2019 r.                                      
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
18.04.2023 - 16.05.2023
Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.    

9. 
26.04.2023
Kontrola badań serologicznych                   
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
10
19.09.2023
Kontrola zasobów kadrowych, sprzętu, dokumentacji medycznej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii                     
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11
25-26.05.
2023         
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych                   
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
12
26.04.2023
Kontrola badań serologicznych                   
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
13
4-29.09.
2023         
Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Kaliszu
14
12.05-
14.10.2023 
Leczenie onkologiczne
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
15
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/471/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
16
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/470/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
17
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/469/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
18
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/468/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
19
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/467/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
20
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/466/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
21
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/465/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
22
06.03.2023-
08.01.2024
kontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące
DJ/464/2023
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2024 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

1.
11-16.01.2024
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie zagrożeń, warunki ewakuacji.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
2.
25.01.2024
Kontrola na zakończenie realizacji projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
Ze względu na konieczność anonimizacji danych zawartych w protokołach kontroli, informacje w nich zawarte udostępniane są na wniosek.
 
 


metryczka


Wytworzył: Karolina Śmigielska (12 maja 2016)
Opublikował: Joanna Piasecka (11 maja 2016, 13:50:20)
Podmiot udostępniający: Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ostatnia zmiana: Karolina Śmigielska (21 lutego 2024, 09:36:11)
Zmieniono: dodanie informacji o kolejnych kontrolach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4708