Kontrole


Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2016 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.  Termin kontroliTemat kontroli Jednostka kontrolująca
1 11.01.2016 Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na stosowanie aparatu rtg i uruchomienie pracowni. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
  2 10.02.2016 Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
3 11.02.2016 Rekontrola nakazu decyzji HP 405/3/1/50/15 z 30.12.15 r. oraz zaleceń protokołu kontroli. Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
430.03.2016 Kontrola realizacji umów o podwykonawstwo dla PSK1 w roku 2015 do dnia 31.03.2016 r. nr umowy: 02/2014/EO, 05/2015/EOWielkopolski Oddział Wojewódzki w Poznaniu Narodowy Fundusz Zdrowia
5 04.04.2016 Stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, aktach wykonawczych i innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matką i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27.07.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie.Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

L.p.

Termin kontroli

Temat kontroli

Jednostka kontrolująca

6

20.04.2016

Kontrola problemowa w zakresie poziomu przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia kontroli.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

7

04.04.2016 do 07.07.2016

Kontrola problemowa w zakresie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej

(Dz. U. z 2015 r., poz. 618, ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy, innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, realizacja opieki nad matka i dzieckiem oraz spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1384) i aktach wykonawczych do ustawy oraz aktach normatywnych wskazanych w ustawie.  

 

 

Wielkopolski Urząd Wojewódzki                        w Poznaniu

8

11.05.2016 do 22.06.2016

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Instytucji Zarządzającej – Zarządzie Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 34. 61-714 Poznań w zakresie projektu: RPWP.02.09.01-30-001/15 pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzie informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej dokumentacji medycznej” realizowanego przez WCO    

 

 

Urząd Kontroli Skarbowej

9

16.05.2016

Kontrola: Szpitalnego Banku Krwi, Oddziału Ginekologii, Oddziału Chirurgii I

Regionalne Centrum Krwiodawstwa                    i Krwiolecznictwa              w Poznaniu

10

16.05.2016

Kontrola badań serologicznych w zakresie krwinki czerwonej wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej

Regionalne Centrum Krwiodawstwa                     i Krwiolecznictwa                w Poznaniu

11
09.09.2016
Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno - zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości 0Hz-300GHz
Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Poznaniu
12
25.11.2016
Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
13
07.11.2016
Kontrola kompleksowa z zakresu higieny pracy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
14
20.12.2016
Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego      
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

W roku 2017 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.
Data kontroli
Temat kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
04.01.2017
Kontrola nad prowadzeniem dochodzenia epidemiologicznego przez Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
18.01.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie poleceń.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
3.
23.05.2017
Dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych w obszarze opieki pielęgniarskiej pielęgniarskiej pielęgniarstwa onkologicznego, w tym sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek, wskaźnika zatrudnienia, organizacji pracy pielęgniarek, organizacji przygotowania i podawania leków onkologicznych oraz prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej w okresie od 01.01.2016 r. do 23.05.2017 r.
Minister Zdrowia
4.
05.07.2017
Kontrola działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz systemu kontroli zakażeń szpitalnych. Kontrola planowana.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
06.09.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
6.
07.09.2017
Wykonanie testów sprawdzających aparatu rtg.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
7.
07.09.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan rentgenodiagnostycznych.  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
07.09.2017
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

9.
05.10.2017 
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy akceleratora TrueBeam.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
10.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy akceleratora Clinac 2300 C/D Silhouette.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
11.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Somatom Definition AS firmy Siemens.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
12.
05.10.2017
Zgodność wykonywanej   działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 12 pracowni akceleratorowej i stosowaniu akceleratora z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. Dotyczy symulatora Acuity.
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie Departament Ochrony Radiologicznej
13.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radiologii zabiegowej.                                                                                                                                     
Wojewódzka
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Poznaniu
Oddział Higieny Radiacyjnej
14.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej.        
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
15.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych.            
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
16.
12.10.2017
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych (tomografia komputerowa).          
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
17.
17.10.2017
Kontrola dokumentacji        medycznej zwiazanej ze szczepieniami ochronnymi, ich wykonawstwem oraz wyposażeniem i stanem sanitarno - higienicznym punktów szczepień. kontrola procedur. Kontrola sprawozdawczości dotyczącej rocznego sprawozdania ze szczepień ochronnych. kontrola zgłaszalności niepożądanych odczynów poszczepiennych. Kontrola planowana.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
18.
26 -27
.10.2017
Wykonanie zaleceń Marszałka Województwa Wielkopolskiego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym nr DO-I.6352.3.2016 z 16.05.2016 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
19.
17,25.
10.2017
Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.
Państwowa
Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
20.
05.10.2017
Kontrola w zakresie:
Oddziału Higieny Komunalnej:
Ocena stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Oddziału Higieny Pracy:
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy w kontrolowanym zakładzie. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
21.
23.10.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji z dnia 12 stycznia 2016 r. nr HK1-423/02/13-1/16
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
22.
12.12.2017
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń z poprzednich kontroli                           
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu

W 2018 r. przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:
Lp.
Data
kontroli
Przedmiot kontroli
Jednostka kontrolująca
1.24.01.2018
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 18.11.2016 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
2.   
30.01.2018
Ocena stanu ochrony radiologicznej w
jednostce związana z wydaniem zezwolenia
na uruchomienie pracowni mammograficznej oraz uruchomieniem i stosowaniem aparatu
rtg Senographe Pristina do celów medycznych 
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Poznaniu Oddział Higieny Radiacyjnej
3.
05.04.2018
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HP-465/3/1-12/18 z dnia 30.03.2018 r.
pkt 1, oraz decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r. pkt 5,11,13.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
4.
08.05.2018
Ocena stanu sanitarno-  technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno- sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
18.06.2018
Ocena działań w związku ze sprawowanym bieżącym i zapobiegawczym nadzorem sanitarnym nad realizacją wymogów prawnych określających wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
6.
30.05.2018
03.07.2018
Kontrola w celu wydania opinii w zakresie wydania zezwolenie na prowadzenie zakładu inżynierii genetycznej w w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Państwowa
Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
7.
05.09.2018
Kontrola sprawdzająca                  wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-5(2)/17 z dnia 27.11.2017 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
06-07.09.2018
Kontrola Projektu
Ministerstwo Zdrowia
9.
08.09.2018
Wizyta monitoringowa w miejscu realizacji usługi
Ministerstwo Zdrowia
10.
16.10.2018
Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w zakresie funkcjonowania oraz podłączenia występującego w budynku systemu sygnalizacji pożaru z monitoringiem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu. 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

11.
07.12.2018
Ocena zgodności dokumentacji z wymaganiami przepisów prawa przed wydaniem zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badan diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych, paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
12.
14.11.2018
Kontrola utrzymania należytego stanu higieniczno - zdrowotnego i technicznego w WCO w Kaliszu
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu

W 2019 r. przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

Lp.
Termin kontroli
Temat kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
17.01.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazu decyzji z dnia 05.01.2018 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowej w CBO i stosowania akceleratora MOBETRON 1000 z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem. 
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
3.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na zamierzonemu podawaniu w ZMN substancji promieniotwórczych w postaci otwartych źródeł promieniotwórczych, objętych zezwoleniem PPA ludziom w celu leczenia z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
4.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na przechowywaniu w magazynie odpadów promieniotwórczych ZMN WCO oraz Magazynie odpadów promieniotwórczych: odpadów promieniotwórczych przejściowych powstałych w pracowniach izotopowych klasy II i III uruchomionych na podstawie zezwoleń z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
5.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na pracowni klasy Z w ZIiDN w piwnicy budynku G WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Gammacell 1000 Elite zawierającego źródło promieniotwórcze  z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
6.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na przywozie na terytorium RP wyrobów medycznych, do których w procesie produkcyjnym dodano substancje promieniotwórcze pod warunkiem, że przywożone będą tylko te wyroby medyczne, na których stosowanie WCO uzyskało zgodę PPAA z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
7.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu i magazynowaniu w ZFM źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
8.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu Pracowni PET/CT w budynki ZRiDO z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
9.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu po za pracownią, w Gabinecie Zabiegowym O/RiOG, w Pracowni USG, w Pracowni RM, w Pracowni Mammotomu, w pomieszczeniach budynku A źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
10.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na stosowaniu poza pracownią w salach operacyjnych O/Chirurgii I i II WCO źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
11.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu w ZDiIN pracowni izotopowej klasy III w pomieszczeniu budynku A WCO, stosowaniu źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
12.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze ZR I WCO, pracowni akceleratorowej przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - akceleratora Unique produkcji Varian oraz stosowaniu z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
13.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze Zakładu Radioterapii II w WCO, pracowni RTG przeznaczonej do stosowania urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące - TK z linia terapeutyczną Somatom Definition AS oraz stosowaniu ww. urządzenia wytwarzającego promieniowanie jonizujące w tej pracowni z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
14.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.
Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
15.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni akceleratorowych w ZR WCO i stosowaniu akceleratorów z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
16.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni RTG w ZB WCO i stosowaniu symulatora RTG Simulix-Evolution z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
17.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności związanej z uruchomieniem pracowni izotopowych klasy Z w ZB, pomieszczeniach budynku B WCO, stosowaniu urządzeń do terapii aplikatorowej typu Selectron HDR V 3 i Selectron PDR zawierających źródła promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
18.
14.01.2019-
21.01.2019
Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na wykonywaniu działalności polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB, stosowaniu, przechowywaniu i podawaniu ludziom w celu brachyterapii, źródeł promieniotwórczych z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
19.
14.01.2019-
21.01.2019

Kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w ZB WCO, stosowania urządzenia do terapii aplikatorowej, zawierającego źródło promieniotwórcze z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.Państwowa Agencja
Atomistyki Warszawa
20.
26.11.2018-
18.01.2019
Kontrola kompleksowa za rok 2017 oraz kontrola doraźna w zakresie realizacji umów na usługi hostelowe dla pacjentów WCO w latach 2013 - 2018.
Urząd Marszałkowski Województwa wielkopolskiego
21.
06.02.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparaty rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
22.
09.01.2019
-16.04.2019
Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji
dotyczących
ochrony danych osobowych.
Najwyższa Izba Kontroli
23.
23.04.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rtg do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
24.
11.06.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce przed wydaniem zezwoleń na uruchamianie i stosowanie aparatów RTG do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
25.
03.07.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
26.
08.07.2019
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie tomografu komputerowego z linią terapeutyczną do celów medycznych.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
Sekcja  Higieny
Radiacyjnej
w Pile
27.
02.06.2019
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
28.
06.09.2019
Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno - sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażeni, a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.     
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
29.
12.09.2019
Ocena zgodności wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
30.
26.09.2019
Ocena dokumentacji przekazanej przez WCO do Wlkp. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie minimalnych wymagań w celu uzyskania zgody na prowadzenie działalności zwiazanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące i udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej.
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
31.
29.10.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
32.
07.11.2019
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
33.
22.11.2019
Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących potrącenia z wynagrodzenia
Państwowa Inspekcja Pracy Poznań
34.
28.11.2019
19.12.2019
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych w zakresie zamkniętego użycia GMM.
Państwowa Inspekcja Pracy Poznań

W 2020 r. jednostki zewnętrzne przeprowadziły następujące kontrole:

1.
21.02.2020
Ocena stanu warunków ochrony radiologicznej przed wydaniem zezwolenia na uruchamianie i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celów diagnostyki medycznej oraz na uruchomianie medycznej pracowni rentgenowskiej  
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Kaliszu
2.
19.08.2020
Ocena przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące stosowania urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne z zakresu częstotliwości  0 Hz - 300 GHz
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Poznaniu

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2021 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:


L.p.
Data kontroli
Zakres kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
21.06.2021
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-1(2)/19 z dnia 07.10.2019 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
2.
24.06.2021
Ocena realizacji wymogów prawnych dotyczących ogólnych przepisów z zakresu bhp, stosowania w działalności zawodowej stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i ich mieszanin jak również narażenia pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne i rakotwórcze.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-21832 wydanym w dniu 14.07.2020 r. polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Radioterapii WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Flexitron.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
4.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17152 wydanym w dniu 08.04.2009 r. polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Brachyterapii WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego typu Selectron HDR V 3.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
5.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17270 wydanym w dniu 25.08.2009 r. polegającej na stosowaniu źródeł promieniotwórczych oraz przechowywaniu tych źródeł w pomieszczeniu na parterze Pawilon Radioterapii WCO.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
6.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-19170 wydanym w dniu 21.11.2014 r. polegającej na uruchomieniu pracowni klasy Z w Zakładzie Immunologii i Diagnostyki nowotworów WCO oraz stosowaniu urządzenia radiacyjnego Gammacell 1000 Elite.
Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
7.
31.08.2021
14.09.2021
Sprawdzenie zgodności wykonywania działalności objętej zezwoleniem PPAA nr D-17137 wydanym w dniu 26.03.2009 r. polegającej na uruchomieniu Pracowni PET - izotopowej klasy II w Zakładzie Medycyny Nuklearnej WCO oraz stosowaniu źródeł promieniotwórczych, zamierzonemu podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki, przechowywaniu źródeł i odpadów promieniotwórczych.Państwowa Agencja Atomistyki
Departament Ochrony Radiologicznej
8.
27-30.09.
2021
kontrola dot. realizacji projektu pt. Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymiUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
9.
08.08.2021- 20.10.2021
Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych Najwyższa Izba Kontroli
10.
06.07.2021
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
11.
24.08.2021
Kontrola sanitarna w celu wydania przez WPWIS opinii w zakresie warunków higieny pracy z zakładzie inżynierii genetycznej, w którym ma być prowadzone zamknięte użycie mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych 
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
12.
29.11.2021
Kontrola programu "Profilaktyka 40+"
WOW NFZ
13.
17-30.11.2021
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości inwestycji: "Budynek ambulatoryjny - rozbudowa w kierunku ul. Strzeleckiej". uchybienia: Brak wpisanych w dzienniku budowy danych (uprawnień) kierownika robót.  
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
14.
23-24.09.2021
Kontrola projektu pt. "Realizacja Programu Profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa w makroregionie Zachodnim". Nieprawidłowości : 1. Wartość wskaźników: "odsetek uczestników projektu deklarujących wzrost wiedzy o nowotworach skóry oraz "Odsetek uczestników projektu które zakwalifikowano do usunięcia znamienia - min. 8 %" nie odpowiada wartościom rzeczywistym osiągniętym przez Beneficjenta. 2. Nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia na zakup sprzętu, co skutkowało nałożeniem korekty finansowej w wysokości 100%    
Ministerstwo Zdrowia Departament Kontroli i Nadzoru
15.
16-17.12.2022
Kontrola projektu "Realizacja Programu Profilaktyki nowotworów Głowy i Szyi w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim"
Centrum Rozwoju Administracji na zlecenie Ministerstwa Zdrowia


Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2022 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

1.
28.02.2022 - 03.06.2022
kontrola w zakresie zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy Z w Zakładzie Brachyterapii, stosowaniu, przechowywaniu i podawaniu ludziom w celu brachyterapii, źródeł promieniotwórczych oraz przechowywaniu zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych dotyczącej ewidencji oraz szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych objętych zezwoleniem PPAA.          
Państwowa Agencja Atomistyki Departament Ochrony Radiologicznej
2.
04.05.2022 - 20.07.2022

Kontrola NIK P/22/044 "Wypełnianie przez świadczeniodawców obowiązków dotyczących ubiegania się o objęcie pacjentów leczeniem w ramach RDTL oraz rozliczaniem kosztów zakupu leków w ramach RDTL"
Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu       
3.
19.07.2022
-
26.07.2022 
Ocena działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, obejmujących: wdrożenie i zapewnienie funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz dokumentację tych działań zgodnie z wymogami prawnymi. Kontrola planowa w związku z prowadzoną działalnością zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
4.
26.10.2022
Ocena działań w związku ze sprawowanym nadzorem nad realizacją wymogów prawnych określających obowiązek dokonywania zgłoszeń do Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. Kontrola planowana. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
5.
6-7.06.2022
Kontrola stopnia przygotowania samorządowej jednostki organizacyjnej do realizacji zadań obronnych za okres od 01.01.2017 - 05.06.2022 r. 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
6.
24.06.2022
Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji HK1-423/02/13-1(2)/19
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
7.
12.10.2022
Kontrola przepisów BHP odnoszących się do odzieży roboczej i ochronnej pracowników.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
26.10.2022
Kontrola w zakresie oceny działań w związku ze sprawowanym nadzorem nad realizacją wymogów prawnych określających obowiązek dokonywania zgłoszeń do PIS wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi. Kontrola planowana. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
9.  
04.11.2022
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce występującej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu rtg do celów medycznych. 
Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu Sekcja Higieny Radiacyjnej w Poznaniu
10.
17.11.2022
Kontrola badań serologicznych       
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Wielkopolskie Centrum Onkologii jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Działalność Centrum podlega kontroli właściwych organów kontroli.
W roku 2023 przeprowadzono w Wielkopolskim Centrum Onkologii następujące kontrole:

L.p.
Termin
kontroli
Temat przeprowadzonej kontroli
Jednostka kontrolująca
1.
23.01.2023
Ocena stanu sanitarno-technicznego zakładu wg arkusza oceny w tym: jego otoczenia, pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia, higieny personelu, higieny produkcji i sprzedaży oraz kontrola realizacji systemów bezpieczeństwa żywności.   
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
2.
14-15.02.2023
Kontrola planowa projektu "Realizacja Programu profilaktyki nowotworów i edukacji społeczeństwa w makroregionie Zachodnim"
Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli
3.
03.04.2023
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych.
Wielkopolska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
4.  
03.04.2023     
Ocena stanu ochrony radiologicznej w jednostce stosującej aparat rtg do celów medycznych.           
Wielkopolska Stacja Sanitarno Epidemiologiczna


5.     
30.12.2022 - 07.04.2023   
Kontrola              kompleksowa za 2021 rok.              
Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego
6.
18.04.2023 - 12.05.2023
Ocena realizacji ogólnych wymogów z zakresu higieny pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Ocena realizacji wymogów w zakresie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin.  
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu 
7.
26.04.2023
i
09.05.2023 
Kontrola wykonania nakazów decyzji z dnia 7.10.2019 r.                                      
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu
8.
18.04.2023 - 16.05.2023
Ocena stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń obiektu, warunków higieniczno sanitarnych, jakie powinien spełniać personel, sprzęt oraz wyposażenie a także sposobu postępowania z wytwarzanymi odpadami i nieczystościami płynnymi.    

9. 
26.04.2023
Kontrola badań serologicznych                   
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
10
19.09.2023
Kontrola zasobów kadrowych, sprzętu, dokumentacji medycznej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii                     
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
11
25-26.05.
2023         
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych                   
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 
12
26.04.2023
Kontrola badań serologicznych                   
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
13
4-29.09.
2023         
Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki Delegatura w Kaliszu
14
12.05-
14.10.2023
Leczenie onkologiczne
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu


Ze względu na konieczność anonimizacji danych zawartych w protokołach kontroli, informacje w nich zawarte udostępniane są na wniosek.
 
 


metryczka


Wytworzył: Karolina Śmigielska (12 maja 2016)
Opublikował: Joanna Piasecka (11 maja 2016, 13:50:20)
Podmiot udostępniający: Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ostatnia zmiana: Karolina Śmigielska (21 listopada 2023, 12:41:36)
Zmieniono: dodanie informacji o kolejnych kontrolach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4239