• Czcionka
  • Kontrast

Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Programy realizowane w Centrum

Programy profilaktyczne realizowane w ramach umowy z NFZ

 1. Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (etap podstawowy w siedzibie WCO w Poznaniu i filii w Kaliszu. Etap pogłębionej diagnostyki – tylko w siedzibie w Poznaniu). Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do Pań w wieku 45-74 lat:

  • Które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii,
  • U których upłynął 5-letni okres od leczenia chirurgicznego raka piersi (mogą być w trakcie uzupełniającej hormonoterapii HT), które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonanej mammografii,
  • Które zakończyły leczenie raka piersi i 5-letni proces monitorowania po zakończonym leczeniu – które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanej mammografii.

  Uwaga! z programu wyłączone są kobiety objęte opieką w ramach innych projektów, tj programami: „Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika” na etapie „Nadzór i badania diagnostyczne” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,„Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi” realizowaną w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego lub rehabilitacji leczniczej.

  Program składa się z dwóch etapów: podstawowego i pogłębionego. W etapie podstawowym wykonywane jest mammograficzne badanie obu gruczołów piersiowych (dla każdej piersi wykonywane jest zdjęcie w dwóch projekcjach: skośnej i kranio-kaudalnej). W przypadku Pań u których w etapie podstawowym lekarz stwierdził konieczność wykonania dalszej diagnostyki, zależnie od zaleceń robione jest USG piersi, mammografia celowana; ewentualnie biopsja gruboigłowa. Do udziału w programie konieczna jest rejestracja:

  • Poznań- rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00:

   • osobista pok. 0051D lub G0509,
   • telefoniczna pod numerem telefonu (61) 8850 945.

   Na badanie należy wziąć: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych. Więcej informacji pod numerem telefonu: (61) 8850 915.

  • Kalisz - Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku między 7.00-14.35 tel.: 62 33 22 572 lub między 8.00-15.00 tel.: 62 33 22 589, 62 33 22 590.

   Na badanie należy wziąć: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych.

 2. Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (wyłącznie etap diagnostyczny). W tym programie Wielkopolskie Centrum Onkologii realizuje wyłącznie tzw. etap diagnostyczny (w Zakładzie Patologii Nowotworów oceniane są preparaty cytologiczne przesłane przez realizatorów etapu podstawowego).
 3. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł I – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z zespołem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Program realizowany jest, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia- do programu kwalifikowane są osoby - nosiciele mutacji w genie BRCA1 i/lub na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym. Pacjentów na badanie genetyczne kieruje Poradnia Genetyki Onkologicznej. Rejestracja telefoniczna pod numerem 61 88-50-557 (czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00 oraz w środy od godziny 7.00 do 17.30; lub on-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego). Koordynatorem programu jest dr hab. biol. med. K. Lamperska.
 4. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł II – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach dziedzicznego niepolipowatego zespołu raka jelita grubego (HNPCC), zespołu Luncha oraz zespołu rodzinnej polipowatości (FAP). Program realizowany jest, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia- do programu włączani są pacjenci z mutacjami w genach MMR oraz APC a także na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym. Pacjentów na badanie genetyczne kieruje Poradnia Genetyki Onkologicznej. Rejestracja telefoniczna pod numerem 61 88-50-557 (czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00 oraz w środy od godziny 7.00 do 17.30; lub on-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego). Koordynatorem programu jest dr hab. biol. med. K. Lamperska.

Programy profilaktyczne realizowane w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia

 1. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. Na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia-Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) realizuje zadania Wielkopolskiego Biura Rejestracji Nowotworów. Działające od 1975 roku w strukturach WCO Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jedynym aktywnym, populacyjnym rejestrem, gromadzącym szczegółowe dane dotyczące zachorowań i zgonów w odniesieniu do nowotworów złośliwych na obszarze województwa wielkopolskiego. Zadaniem Rejestru jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności, analiza zgromadzonych danych. Wielkopolski Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Rejestr utrzymywany jest ze środków własnych Centrum oraz dofinansowania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”.

Programy edukacyjne realizowane w ramach zadań statutowych i środków własnych WCO

 1. Prewencja pierwotna nowotworów w zakresie szkoleniowo-edukacyjnym w województwie wielkopolskim. Realizacja zadania doprowadzić ma do zapobiegania zachorowaniom na nowotwory złośliwe w województwie. Cel ma zostać zrealizowany poprzez: budowanie świadomości społecznej oraz kompetencji zdrowotnych w zakresie zapobiegania nowotworom złośliwym w Wielkopolsce, rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o możliwości zapobiegania zachorowaniom na nowotwory złośliwe poprzez zmianę zachowań wśród osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci, promowanie zdrowego stylu życia od najwcześniejszych etapów edukacji szkolnej, zwiększenie zaangażowania lekarzy rodzinnych/POZ oraz innych specjalizacji, a szczególnie onkologów, w działania prewencji pierwotnej nowotworów, budowanie sieci współpracy różnych instytucji związanych z promocją zdrowia, zwiększenie odsetka Wielkopolan stosujących się do zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w zakresie ekspozycji na dym tytoniowy, picia alkoholu, sposobu żywienia, aktywności fizycznej, ekspozycji na czynniki rakotwórcze w środowisku naturalnym, domu i miejscu pracy, oraz zapobiegania nowotworom o pochodzeniu infekcyjnym. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 8850 915 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00).

Programy zrealizowane w WCO

 1. Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - projekt profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego realizowało Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2023 r. Główne cele Programu:

  • objęcie grupy docelowej 7500 mieszkańców (3000 kobiet i 4500 mężczyzn) na terenie realizacji projektu bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyki wtórnej. Grupą docelową będą osoby w wieku produkcyjnym, u których istnieje podwyższone ryzyko NGiSz tj.: w wieku 40-65 lat, są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem. Do grupy objętej programem można włączyć również osoby z wskazanej grupy wiekowej, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów
  • objęcie pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o NGiSz
  • kampania edukacyjna skierowana do grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka oraz wczesnych objawów NGiSz
  • realizacja programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu NGiSz, obejmującego spotkania chorych i ich rodzin z zespołami psychologiczno-socjalnymi
  • utworzenie i prowadzenie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami (w tym m.in. lekarzami POZ, decydentami, organizacjami skupiającymi pacjentów z NGiSz)

  Zapraszanie do programu osób badanych odbywać się będzie dwutorowo:

  • poprzez lekarzy POZ (zadaniem lekarzy POZ będzie kwalifikacja pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych oraz edukacja)
  • samodzielnie poprzez bezpośredni dotarcie do ośrodka specjalistycznego, w wyniku działań edukacyjnych (przy rejestracji wymagane będzie wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka)

  Badania grupy docelowej rozpoczną się w 2018 r.

  Pomimo pandemii SARS- CoV-2- trwały badania laryngologiczne w ramach Projektu. W kolejnych miesiącach planowane były warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek środowiskowych, a także zakończenie naboru dla placówek POZ oraz ostatnie szkolenie i wykład dla lekarzy rodzinnych.

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 729 oraz na stronie www.oppngis.pl.

 2. Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.05.01.00-00-0004/18) realizowany był w latach 2019-2023, finansowany w 84% ze środków Unii Europejskiej (w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18), w 16% z budżetu Państwa. Wielkopolskie Centrum Onkologii (jako beneficjent wiodący) wraz z dwoma partnerami (tj. Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka) oraz 40 praktykami POZ byli wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim).

  Celem programu było:

  • podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,
  • podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,
  • wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,
  • zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,
  • wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,
  • zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.

  Adresatami programu są:

  • grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,
  • grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),
  • grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:
   • osoby w wieku 50-64,
   • osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
   • osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion. Kierownikiem projektu była dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, koordynatorem merytorycznym zaś dr hab. n. med. W. Kycler.

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie www.wco.pl/ppns

 3. Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi.

  Projekt pn.: „Realizacja regionalnego programu zdrowotnego - zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi” nr RPWP.06.06.01-30-0028/19, został złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek pracy, Działanie 6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne,

  Projekt będzie skupiał się na profilaktyce grypy i chorób związanych z zakażeniami pneumokokami wśród osób z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwymi. U osób z nowotworami, układ immunologiczny jest osłabiony, a organizm bardziej narażony na powikłania pogrypowe czy zapalenia płuc. W świetle przytoczonych faktów ważna jest profilaktyka i zaszczepienie przeciwko grypie i pneumokokom, aby nie narażać osób chorych na nowotwory na dodatkowe jednostki chorobowe, które mogą dodatkowo osłabić organizm. Istotnym elementem projektu są działania informacyjno-edukacyjne, dzięki którym uda się dotrzeć do osób z grupy docelowej i przekazać niezbędne informacje, a także zwiększyć kompetencje lekarzy w omawianym zakresie.

  CEL GŁÓWNY: zwiększenie poziomu wyszczepialności (tj. odsetka populacji zaszczepionej) przeciwko pneumokokom oraz grypie wśród 4250 osób z chorobami nowotworowymi z terenu woj. wielkopolskiego w okresie kolejnych 3 lat.

  GRUPA DOCELOWA to 4250 osób (2508 kobiet, 1742 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej i które ukończyły 18r.ż., z terenu woj. wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z nowo rozpoznanymi nowotworami złośliwym z grupy: rak płuca, sutka, trzonu lub szyjki macicy, jelita grubego, odbytnicy, pęcherza moczowego, przewlekła białaczka limfocytowa i spełniającymi szczegółowe kryteria kwalifikacji wskazane w programie.

  ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. Działania informacyjno-edukacyjne
  2. Szkolenie personelu medycznego dla 68 osób
  3. Program szczepień
  4. Monitorowanie realizacji projektu oraz ewaluacja zrealizowanych działań

  EFEKTY:

  Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na badanie profilaktyczne - 4250.

  EFEKTAMI wykonywanych szczepień przeciwko pneumokokom są: redukcja zapadalności na śródmiąższowe choroby płuc i powikłań leczenia onkologicznego oraz polepszenie jakości życia u chorych onkologicznie, redukcja hospitalizacji, poprawa efektywności leczenia onkologicznego. Szczepienia przeciwko grypie pomogą m.in. w: zmniejszeniu zachorowalności na grypę, reedukacji śmiertelności spowodowanej powikłaniami pogrypowymi, zmniejszenie powikłań leczenia onkologicznego i polepszenia jakości życia u chorych onkologicznie, co zredukuje hospitalizacje z powodów powikłań grypy i poprawę efektywności leczenia onkologicznego.

  EFEKTAMI całego projektu będzie dodatkowo zwiększenie wiedzy dziedzinowej wśród chorych onkologicznie, zwiększenie kompetencji lekarzy oraz monitoring, który dostarczy ważnych informacji.

  Harmonogram realizacji projektu:

  Działania informacyjno-edukacyjno-szkoleniowe, dotyczące tematyki Regionalnego Programu Zdrowotnego/RPZ, w tym edukacji prozdrowotnej, skierowane do odbiorców RPZ. Zadanie ma na celu dotarcie z informacją o programie i jego korzyściach do osób leczonych onkologicznie i obejmie:

  • przygotowanie merytoryczne treści (do prasy, tv, na materiały drukowane)
  • publikację artykułów tematycznych w prasie (m.in. w Polish Journal of Pathology, Gazeta Lekarska i Biuletyn WIL)
  • emisję programów edukacyjno-informacyjnych (cykl 6 programów w regionalnej TVP, program Medycyna i Ty)
  • przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych – plakaty, ulotki, broszury
  • przygotowanie informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej strony www
  • przygotowanie platformy informacyjno-edukacyjno-komunikacyjnej od 07.2020 do 06.2023 Działania informacyjno-szkoleniowe, związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do personelu medycznego. od 08.2020 do 11.2020 Usługi zdrowotne i przygotowanie do ich wykonywania. Program szczepień. od 08.2020 do 06.2023 Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań Zadanie obejmie: badanie satysfakcji pacjenta - przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu, monitoring efektywności szczepień - przeprowadzenie, analiza i opracowanie wyników ankiet wśród uczestników projektu od 12.2020 do 06.2023

  Kierownikiem projektu był prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, koordynatorem merytorycznym zaś dr n. med. Agnieszka Dyzmann-Sroka.

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie www.wco.pl/psgp

  Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

  Środki przyznane na realizację wydatków bieżących ze środków europejskich: 2 836 491,58 PLN.

  Środki przyznane na realizację wydatków bieżących z dotacji celowej: 333 704,89 PLN,

  Projekt realizowany był od 01.07.2020 do 31.03.2022 na terenie województwa wielkopolskiego (zatw. ostatniego WOP 03.01.2023 r.).

 4. Profilaktyka obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi

  Wielkopolskie Centrum Onkologii realizowało projekt pt. „Realizacja programu profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi w makroregionie zachodnim ”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne nr POWR.05.01.00-00-0036/20. Projekt stanowił wdrożenie modułu regionalnego programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program profilaktyki obrzęku limfatycznego po leczeniu raka piersi” w makroregionie zachodnim obejmującym województwo wielkopolskie, zachodniopomorski i lubuskie.

  CELEM GŁÓWNYM projektu było zmniejszenie, w okresie 01.01.2021-30.06.2023, o 10% ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego u 840 kobiet w wieku aktywności zawodowej i po leczeniu raka piersi poprzez edukację i rehabilitację oraz poprawę lub podtrzymanie wydolności fizycznej na obszarze MAKROREGIONU ZACHODNIEGO (woj. lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie).

  Udział w programie ma charakter dobrowolny oraz wymaga wyrażenia przez pacjentkę zgody na udział w programie. O możliwości zakwalifikowania pacjentki do programu decyduje lekarz chirurg onkolog lub lekarz specjalista rehabilitacji medycznej. Projekt zakłada świadczenia fizjoterapeutyczne przed i po zabiegu, zajęcia ruchowe, wsparcie psychologa, warsztaty psychologiczne, porady dietetyczne.

  W konsekwencji realizacja projektu przyczyniła się do:

  • zwiększenia skuteczności wczesnej oceny ryzyka wystąpienia obrzęku limfatycznego i monitorowania wielkości kończyn górnych przez personel medyczny;
  • podniesienia świadomości profilaktyki przeciwobrzękowej u pacjentek i wprowadzenie działań prewencyjnych;
  • poprawy sprawności funkcjonalnej pacjentek poddanych leczeniu chirurgicznemu raka piersi w okresie wczesnym i kształtowanie lub podtrzymywanie aktywności fizycznej w okresie późniejszym
  • zwiększenia dostępności do wiedzy i edukacji w zakresie konieczności podnoszenia aktywności fizycznej, utrzymania właściwej masy ciała, zastosowania odpowiedniej diety i wsparcia psychologicznego dla pacjentek.

  Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 885 07 29.

  Projekt realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

  Wartość projektu: 1 860 288,00 zł.

Wytworzono:
03.08.2015
A.Dyzmann-Sroka
Opublikowano:
03.08.2015 07:58:58
Agnieszka Dyzmann-Sroka
Ostatnia modyfikacja:
Brak