Programy realizowane w Centrum


Programy profilaktyczne realizowane w ramach umowy z NFZ

1.     Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (etap podstawowy w siedzibie WCO w Poznaniu i filii w Kaliszu. Etap pogłębionej diagnostyki – tylko w siedzibie w Poznaniu). Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi adresowany jest do Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii oraz nigdy nie były leczone z powodu raka piersi.  Program składa się z dwóch etapów: podstawowego i pogłębionego. W etapie podstawowym wykonywane jest mammograficzne badanie obu gruczołów piersiowych (dla każdej piersi wykonywane jest zdjęcie w dwóch projekcjach: skośnej i kranio-kaudalnej). W przypadku Pań u których w etapie podstawowym lekarz stwierdził konieczność wykonania dalszej diagnostyki, zależnie od zaleceń robione jest USG piersi, mammografia celowana; ewentualnie biopsja cienko lub gruboigłowa. Do udziału w programie konieczna jest rejestracja:
·       Poznań- rejestracja pod numerem telefonu 61 8850 945 czynna w poniedziałki i czwartki w godzinach od 7:00 do 17:00, we wtorki, środy i piątki od 7:00 do 15:00 lub osobiście w pokoju D009 (parter, budynek D).
Na badanie należy wziąć: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 8850 915. 
·       Kalisz - rejestracja pod numerami telefonu: 62 3322 572; 62 3322 589; 62 3322 590 czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7:25 do 15:00, oraz we wtorki i czwartki od 10:25 do 18:00 lub osobiście w pokoju 011.
Na badanie należy wziąć: dowód osobisty i zdjęcia z poprzednich badań mammograficznych.
2.     Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (wyłącznie etap diagnostyczny). W tym programie Wielkopolskie Centrum Onkologii realizuje wyłącznie tzw. etap diagnostyczny (w Zakładzie Patologii Nowotworów oceniane są preparaty cytologiczne przesłane przez realizatorów etapu podstawowego).

Programy profilaktyczne realizowane w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia

1. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł I – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach z zespołem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na raka piersi i raka jajnika. Program realizowany jest, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia- do programu kwalifikowane są osoby - nosiciele mutacji w genie BRCA1 i/lub na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym. Pacjentów na badanie genetyczne kieruje Poradnia Genetyki Onkologicznej. Rejestracja telefoniczna pod numerem 61 88-50-557 (czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00 oraz w środy od godziny 7.00 do 17.30; lub on-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego). Koordynatorem programu jest dr n. biol. K. Lamperska.

2. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe – moduł II – Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie nowotworów w rodzinach dziedzicznego niepolipowatego zespołu raka jelita grubego (HNPCC), zespołu Luncha oraz zespołu rodzinnej polipowatości (FAP). Program realizowany jest, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia- do programu włączani są pacjenci z mutacjami w genach MMR oraz APC a także na podstawie obciążonego wywiadu rodzinnego. Do udziału w programie konieczne jest badanie genetyczne oraz ankieta z wywiadem rodzinnym. Pacjentów na badanie genetyczne kieruje Poradnia Genetyki Onkologicznej. Rejestracja telefoniczna pod numerem 61 88-50-557 (czynna od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 16.00 oraz w środy od godziny 7.00 do 17.30; lub on-line pod adresem: https://erejestracja.wco.pl/. Rejestracja odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. lekarza rodzinnego). Koordynatorem programu jest dr n. biol. K. Lamperska.

3. Program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe - wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy. Program realizowany jest, na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia- do programu kwalifikowane są osoby z rodzin obciążonych ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe jelita grubego i błony śluzowej macicy. Do udziału w programie konieczne jest skierowanie i rejestracja pod numerem telefonu 61 8850 573 w godz. 14:00-15:00. Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Poradni Genetyki Onkologicznej (61 8850 573) lub bezpośrednio do Pani dr n. biol. K. Lamperskej-kierownika Pracowni Genetyki Nowotworów (61 8850 668).

4. Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach. Na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia-Wielkopolskie Centrum Onkologii (WCO) realizuje zadania Wielkopolskiego Biura Rejestracji Nowotworów. Działające od 1975 roku w strukturach WCO Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów jest jedynym aktywnym, populacyjnym rejestrem, gromadzącym szczegółowe dane dotyczące zachorowań i zgonów w odniesieniu do nowotworów złośliwych na obszarze województwa wielkopolskiego. Zadaniem Rejestru jest zbieranie danych o zachorowaniach na nowotwory złośliwe, aktualizacja tych danych w bazie rejestru, wprowadzanie nowych zachorowań, obliczanie współczynników zachorowalności i umieralności, analiza zgromadzonych danych. Wielkopolski Rejestr Nowotworów gromadzi dane o zachorowaniach z określonego obszaru, o populacji dokładnie określonej co do jej struktury i wielkości. Rejestr utrzymywany jest ze środków własnych Centrum oraz dofinansowania w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych – zadanie „Poprawa działania systemu zbierania i rejestrowania danych o nowotworach złośliwych”.
 
Projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2017-2020

1.     Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi - projekt profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego będzie realizować Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu w okresie od 01.09.2017 r. do 31.08.2020 r. Główne cele Programu:
– objęcie grupy docelowej 7500 mieszkańców (3000 kobiet i 4500 mężczyzn) na terenie realizacji projektu bezpłatnymi świadczeniami zdrowotnymi w ramach profilaktyki wtórnej. Grupą docelową będą osoby w wieku produkcyjnym, u których istnieje podwyższone ryzyko NGiSz tj.: w wieku 40-65 lat, są wieloletnimi palaczami, nadużywają alkoholu, mają podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, u których przez ponad 3 tygodnie występuje jeden z 6 objawów niezwiązanych z infekcją górnych dróg oddechowych takich jak: pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie oraz/lub czerwone lub białe naloty w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie oraz/lub problemy z przełykaniem. Do grupy objętej programem można włączyć również osoby z wskazanej grupy wiekowej, które nie są wieloletnimi palaczami, nie nadużywają alkoholu, jak również nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, a u których przez ponad 3 tygodnie wystąpił jeden z ww. objawów
– objęcie pracowników placówek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) działaniami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o NGiSz
– kampania edukacyjna skierowana do grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka oraz wczesnych objawów NGiSz
– realizacja programu wsparcia emocjonalnego dla chorych leczonych z powodu NGiSz, obejmującego spotkania chorych i ich rodzin z zespołami psychologiczno-socjalnymi
– utworzenie i prowadzenie platformy współpracy pomiędzy interesariuszami (w tym m.in. lekarzami POZ, decydentami, organizacjami skupiającymi pacjentów z NGiSz)
Zapraszanie do programu osób badanych odbywać się będzie dwutorowo:
– poprzez lekarzy POZ (zadaniem lekarzy POZ będzie kwalifikacja pacjentów ze swojej listy aktywnej do badań przesiewowych oraz edukacja)
– samodzielnie poprzez bezpośredni dotarcie do ośrodka specjalistycznego, w wyniku działań edukacyjnych (przy rejestracji wymagane będzie wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka)
Badania grupy docelowej rozpoczną się w 2018 r.
W chwili obecnej w przygotowaniu są szkolenia edukacyjne dla lekarzy oraz organizowane jest spotkanie w ramach wsparcia emocjonalnego dla grupy osób chorych na NGiSz.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 729 oraz na stronie www.oppngis.pl.
 
2.     Realizacja Programu profilaktyki nowotworów skóry i edukacji społeczeństwa w makroregionie zachodnim – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt nr POWR.05.01.00-00-0004/18)  realizowany będzie w latach 2019-2021, finansowany w 84% ze środków Unii Europejskiej (w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy profilaktyczne, konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18), w 16% z budżetu Państwa. Wielkopolskie Centrum Onkologii (jako beneficjent wiodący) wraz z dwoma partnerami (tj. Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Ochrony Zdrowia i Stowarzyszeniem Chorych na Czerniaka) oraz 40 praktykami POZ są wyłącznymi realizatorami programu w makroregionie zachodnim (tj. województwach: wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim).
Celem programu jest:
- podniesienie poprzez edukację kwalifikacji personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki i wykrywania nowotworów,
- podniesienie kwalifikacji specjalistów w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w zakresie programu i włączenie ich do aktywnej profilaktyki nowotworów skóry,
- wzrost, poprzez edukację, wiedzy grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela,
- zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji dla grupy docelowej w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry, poprzez organizację edukacyjnych wydarzeń masowych/kampanii,
- wzrost wiedzy i nawyków odnośnie samoobserwacji zmian na skórze, w tym, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (np. aplikacji, programów komputerowych) wśród grupy docelowej,
- zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny poprzez zwiększenie liczby wykrytych podejrzeń zmian nowotworowych skóry w okresie realizacji programu.
Adresatami programu są:
- grupa 1. – w zakresie edukacji: lekarze POZ, specjaliści w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej/edukatorzy zdrowotni, dermatolodzy, onkolodzy,
- grupa 2. – w zakresie edukacji osoby aktywne zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata (lub starsze, jeśli są nadal aktywne zawodowo),
- grupa 3. – w zakresie badań przesiewowych:
a)       osoby w wieku 50-64,
b)       osoby w wieku 15-49 będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion,
c)       osoby powyżej 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo będą mogły otrzymać wsparcie w przypadku występowania czynników ryzyka lub niepokojących znamion.
Kierownikiem projektu jest dr n. med. A. Dyzmann-Sroka, koordynatorem merytorycznym zaś dr hab. n. med. W. Kycler.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc do Biura Projektu pod numer: 61 8850 915 oraz na stronie www.wco.pl/ppns
 
Programy edukacyjne realizowane w ramach zadań statutowych i środków własnych WCO
 
1.       Prewencja pierwotna nowotworów w zakresie szkoleniowo-edukacyjnym w województwie wielkopolskim. Realizacja zadania doprowadzić ma do zapobiegania zachorowaniom na nowotwory złośliwe w województwie. Cel ma zostać zrealizowany poprzez: budowanie świadomości społecznej oraz kompetencji zdrowotnych w zakresie zapobiegania nowotworom złośliwym w Wielkopolsce, rozpowszechnienie w społeczeństwie informacji o możliwości zapobiegania zachorowaniom na nowotwory złośliwe poprzez zmianę zachowań wśród osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci, promowanie zdrowego stylu życia od najwcześniejszych etapów edukacji szkolnej, zwiększenie zaangażowania lekarzy rodzinnych/POZ oraz innych specjalizacji, a szczególnie onkologów, w działania prewencji pierwotnej nowotworów, budowanie sieci współpracy różnych instytucji związanych z promocją zdrowia, zwiększenie odsetka Wielkopolan stosujących się do zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w zakresie ekspozycji na dym tytoniowy, picia alkoholu, sposobu żywienia, aktywności fizycznej, ekspozycji na czynniki rakotwórcze w środowisku naturalnym, domu i miejscu pracy, oraz zapobiegania nowotworom o pochodzeniu infekcyjnym. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 8850 915 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00).


metryczka


Wytworzył: A.Dyzmann-Sroka (3 sierpnia 2015)
Opublikował: Agnieszka Dyzmann-Sroka (3 sierpnia 2015, 07:58:58)
Podmiot udostępniający: Wielkopolskie Centrum Onkologii

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dyzmann-Sroka (19 lutego 2019, 08:59:31)
Zmieniono: Aktualizacja ogłoszenia o nowy Program.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3117